SÚJCHBO, v.v.i.

Cíle a úkoly instituce

Cíle a úkoly instituce

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. se ve své hlavní činnosti zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem zaměřeným na rozšiřování znalostí i vývoj praktických prostředků využitelných v oblasti radiační ochrany a ochrany před  chemickými a biologickými látkami, zneužitelnými jako zbraně hromadného ničení.

Další činností, ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, je  odborná činnost v oborech, jimiž se SÚJCHBO, v.v.i. zabývá, prováděná na  základě požadavků zřizovatele, dalších státních orgánů, organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků. Na vyžádání těchto orgánů poskytuje SÚJCHBO, v.v.i. odbornou pomoc,  expertizy, testování, identifikaci neznámých látek a další obdobné činnosti.
Erudice odborných pracovníků a vybavení pracovišť je využíváno např. při zapojení SÚJCHBO, v. v. i. do ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Dále SÚJCHBO, v.v.i. nabízí expertizy a služby za úhradu  (prováděné  v rámci činnosti jiné, ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. k využití aktuálně volných kapacit), které poskytuje právnickým i fyzickým osobám v oblasti měření přírodní radioaktivity,  expertiz, testování  a analýz chemických látek, vč. látek vysoce nebezpečných k nimž lze využít i speciální zařízení – toxikologickou komoru, dále testování v klimatické komoře umožňující nastavení téměř libovolných parametrů teploty, vlhkosti a proudění vzduchu. Rovněž nabízí poskytování školení a dalších vzdělávacích akcí v oborech své působnosti.
Na SÚJCHBO, v.v.i. pracuje Autorizované metrologické středisko pro měřidla objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu,  které provádí, jako jediné v ČR, kalibraci a testování měřidel těchto veličin.

Úzká spolupráce byla navázána i s některými vysokými školami nepř. s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava – Fakultou bezpečnostního inženýrství a s ČVUT – Fakultou biomedicínského inženýrství, Kladno. SÚJCHBO, v.v.i. umožňuje studentům těchto fakult stáže a studijní pobyty v rámci pregraduálního i postgraduálního studia i praktika v rámci jejich závěrečných prací.

SÚJCHBO, v. v. i. rovněž participuje na mezinárodní pomoci,  dle článku X., Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, kterou Česká republika, na základě mezinárodních dohod, poskytuje Organizaci pro zákaz chemických zbraní  (OPCW – Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) se sídlem v Haagu.

Veškerá činnost je prováděna v souladu s platnou legislativou ČR, na základě příslušných povolení kompetentních orgánů. Kvalitě odborné činnosti, ekologii a bezpečnosti je věnována soustavná pozornost. Odborná pracoviště jsou akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. a jejich činnost podléhá pravidelným auditům tohoto Institutu.
SÚJCHBO, v.v.i. získal i certifikaci dle ISO norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Certifikován je od roku 2007 společností Lloyd´s Register Quality Assurance.