SÚJCHBO, v.v.i.

Historie

Historie

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO)  byl zřízen ke dni 1. 1. 2000 na základě rozhodnutí předsedkyně  Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Praha – Ing. Dany Drábové, Ph.D.,  jako státní příspěvková organizace,  zabývající se měřením pro hodnocení účinků jaderných, chemických a biologických látek na člověka a prostředí, vč. hodnocení stupně ochrany individuálních i kolektivních prostředků ochrany člověka před těmito látkami. Součástí činnosti této organizace byl i výzkum a vývoj v této oblasti.

V souladu se zákonem č.  341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích,  byl  SÚJCHBO  dnem 1. 1. 2007 transformován na veřejnou výzkumnou instituci.

Rozhodnutí o zřízení SÚJCHBO předcházela v r. 1999 delimitace části odborných pracovišť z bývalého Ústavu pro expertizy a řešení mimořádných situací (ÚEŘMS), provedená v souladu s ustanovením ministra zdravotnictví, do jehož resortu tento Ústav patřil. Následně byla uzavřena Smlouva o delimitaci mezi ÚEŘMS a SÚJB Praha a delimitovaná pracoviště se stala základem pro nově vzniklý Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany.

Jednalo se zejména o pracoviště zabývající se měřením a hodnocením přírodní radioaktivity se zvláštním zřetelem na měření radonu a jeho produktů přeměny. Tato pracoviště měla v bývalém ÚEŘMS a v jeho předchůdcích, (neboť v průběhu řady let došlo k několika významným organizačním změnám) dlouhou tradici, jejíž počátky sahají až k roku 1954. Tehdy byla při Závodním ústavu národního zdraví Jáchymovských dolů (později uranového průmyslu), vytvořena Závodní hygienicko-epidemiologická stanice, která se později  změnila na Ústav pro hygienu práce a prevenci chorob z povolání při těžbě a úpravě radioaktivních surovin a ještě později na Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu. Předmětem činnosti těchto pracovišť byl kompletní hygienický dozor (vč. pracovního lékařství) při těžbě a úpravě radioaktivních surovin v tehdejší Československé republice.  Zásadní při této činnosti byl dozor prováděný na podzemních pracovištích ve všech těžebních oblastech, zaměřený na ochranu zdraví pracovníků před nejvýznamnější škodlivinou – radonem a jeho produkty přeměny. Během těchto více jak padesáti let byla získána řada poznatků a zkušeností jak z československých, tak i zahraničních uranových dolů, které jsou nyní využívány i v dalších oblastech,  např. při realizaci Radonového programu ČR, zabývajícího se ochranou obyvatelstva před expozicí radonu z bydlení.

Po zřízení SÚJCHBO byla dobudována pracoviště odboru chemické a biologické ochrany. Jedná se o pracoviště zabývající se rychlou identifikací chemických látek, zejména látek nebezpečných a vysoce nebezpečných a rizikových a vysoce rizikových biologických agens a toxinů, zneužitelných i jako zbraně hromadného ničení. Činnost těchto pracovišť, zaměřená na plnění úkolů vyplývajících z příslušné legislativy, současných potřeb ČR, mezinárodní situace i  závazků je v současné době stěžejní činností SÚJCHBO, v. v. i.