SÚJCHBO, v.v.i.

Certifikace

Certifikace

Politika jakosti, Environmentální politika a Politika BOZP Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.SÚJCHBO, v.v.i. je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je výzkum a vývoj zaměřený na identifikaci a kvantifikaci radioaktivních, chemických a biologických látek, hodnocení jejich účinků na člověka a prostředí, vč. hodnocení a vývoje individuálních a kolektivních prostředků ochrany člověka před těmito látkami. SÚJCHBO, v.v.i. se také v rámci „Národního akčního plánu boje proti terorismu“ zabývá bezpečnostním výzkumem. Všechny tyto činnosti jsou součástí hlavního procesu „výzkum a vývoj“.

Na tyto činnosti navazuje činnost jiná (viz § 21, zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích), spočívající zejména v provádění akreditovaných zkoušek, expertiz a poradenství pro právnické i fyzické osoby v rámci procesu „zkušebnictví, expertizy a kalibrace“.

SÚJCHBO, v.v.i. se také zabývá vzdělávací a výcvikovou činností ve výše uvedených oborech pro složky státní správy a ostatní zákazníky v rámci procesu  „vzdělávání a školicí činnost“.

Další činností jsou aktivity spočívající zejména ve zpracování odborných podkladů pro rozhodovací činnost a plnění úkolů ústředních orgánů státní správy či dalších organizačních složek státu nebo orgánů územních samosprávných celků v oborech, jimiž se SÚJCHBO, v.v.i. zabývá, s přednostním zabezpečením této činnosti pro svého zřizovatele – Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Integrovaný systém řízení vycházející z norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2007 je významným prvkem zabezpečujícím správnou funkci všech systémů SÚJCHBO, v.v.i. Je rovněž motivací pro zlepšování kvality poskytovaných služeb, při součastném aktivním přístupu k ochraně životního a pracovního prostředí. Spolu s trvalým plněním požadavků shody regulujících tyto oblasti vede i k efektivnímu využívání zdrojů a minimalizaci tvorby odpadů.

Implementací těchto norem vrcholové vedení demonstruje svůj postoj a péči vůči vlastním zaměstnancům a svému okolí. Další rozvoj integrovaného systému řízení je jedním ze strategických cílů, protože zvyšováním kvality, přidané hodnoty a zaměřením na zákazníka lze dosáhnout úspěchu a trvalé prosperity.

SÚJCHBO, v.v.i. se zavazuje:

•    Plnit požadavky norem Integrovaného systému řízení  ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2007.
•    Plnit obecně závazné právní požadavky, další podzákonné předpisy a normy a ústavní interní dokumenty při každé své činnosti v rámci celé organizace.
•    SÚJCHBO v.v.i. si je vědom svého postavení ve společnosti a strukturách státní správy, které je uvedeno v kontextu organizace.
•    Dodržovat požadavky stanovené environmentální legislativou a usilovat o zlepšování environmentálního profilu organizace a klást důraz zvláště na prevenci znečištění  a ochranu životního prostředí.
•    Dodržovat požadavky stanovené legislativou a klást důraz na kvalitu a zlepšování pracovního prostředí.
•    Vyhodnocovat povahu a rozsah dopadů činnosti při tvorbě produktů na základě analýzy rizik a příležitostí zmíněné v kontextu organizace mající vliv životní prostředí a bezpečnost práce.
•    Při zachování efektivity procesů se snažit snižovat nároky na spotřebu zdrojů (materiálu, energií).
•    Minimalizovat negativní vlivy činnosti SÚJCHBO, v.v.i. na životní prostředí a
•    Rozhodovat o investičních záměrech s přihlédnutím k ochraně životního prostředí a k ochraně a  bezpečnosti práce  zaměstnanců SÚJCHBO, v.v.i.
•    V oblasti poskytování služeb v rámci další a jiné činnosti je naším cílem spokojený „zákazník“, který našich služeb bude využívat opakovaně.
•    Trvale podporovat a vést všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob i ochranu majetku organizace a za prestiž jména instituce v níž jsou zaměstnáni.
•    Aktivně předcházet možnosti vzniku úrazů a nemocí z povolání.
•    Usilovat o neustálé zlepšování  integrovaného systému řízení ve všech oblastech  činností SÚJCHBO, v.v.i.,  podporující naplňování  stanovených cílů SÚJCHBO, v.v.i.

MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.
ředitel SÚJCHBO, v.v.i.

V Kamenné dne 1.3.2016