SÚJCHBO, v.v.i.

Výzkumná a vývojová činnost

Výzkumná a vývojová činnost

Výzkumná a vývojová činnost je ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích hlavní činností SÚJCHBO, v.v.i.

Odborní pracovníci Ústavu se podílejí na řešení řady výzkumných úkolů v oblasti bezpečnostního výzkumu zaměřeného na vysoce nebezpečné chemické látky, vysoce riziková  biologická agens a toxiny a radioaktivní látky,  ochranu před nimi, příp. dekontaminaci.

Jako řešitel, příp. spoluřešitel vykonává  SÚJCHBO, v.v.i. tuto činnost jak pro zadavatele  z České republiky (viz úkoly VaV v programu Bezpečnostního výzkumu MV ČR, MO ČR, MŠMT ČR, TAČR, GAČR), tak i pro subjekty z Evropské unie (v rámci 7. rámcového programu, EDA, CHAFEA a d.).

V posledních 5 letech byly v SÚJCHBO, v.v.i. řešeny/spoluřešeny  níže uvedené české a zahraniční projekty:

ČESKÉ PROJEKTY

zadavatel

kód projektu

název projektu

GA AV ČR IAAX 00310701 Rychlá detekce a identifikace patogenních mikroorganismů a virů pomocí elektromigračních technik a hmotnostní spektrometrie.
MO ČR OVUOFVZ 200901 BIODEFENCE – Typizace biologických agens

(podpora mezinárodního projektu Establishment and management of common database of B-agens – A European Laboratory Biodefence Network.

MV ČR

VG 20102014049 Výzkum možností aplikace nových materiálů (se zaměřením na nanomateriály) a progresivních technologií k ochraně osob proti působení CBRN látek s důrazem na kritickou infrastrukturu.
VG 20102014035 Stanovení celkové objemové alfa aktivity a beta aktivity a koncentrace vybraných radionuklidů v individuálních zdrojích pitné vody určených k zásobování obyvatelstva.
VG 20102014050 Výzkum metod vizualizace reálných i náhradních testovacích látek pro potřeby stanovení ochranných vlastností individuálních a kolektivních prostředků ochrany a studium základních zákonitostí šíření CBRN látek ve velkoobjemových zkušebních prostorách i prostorách kritické infrastruktury a dekontaminace těchto látek při likvidaci následků mimořádných CBRN událostí.
VG 20112015021 Vývoj instrumentálních metodických postupů rychlé detekce a identifikace biologických agens v reálných vzorcích.
VG 20132015105

Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě.
VF 20112015013

/veřejná zakázka/

Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných chemických, biologických, jaderných a radioaktivních látek (CBRN) a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury.
VI 2052018024 Nové technologie pro osobní detektor inhibitorů cholinesteráz.
VI 20162019031

Technické řešení a technologie dekontaminace chemických,  biologických a radioaktivních  látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro.
MO ČR VF 20152016039

Databáze typizačních znaků  biolog. agens –EBLN
/European biodefence laboratory network/.
MŠMT ČR CZ.1.07/2.4.00/31.0224 Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí.
TA ČR TB05 SUJB01 Mapování a kontrola radiačních veličin (s využitím multikoptéry – DRON) v rámci kontroly provedené sanace po těžbě a úpravě uranové rudy v o.z. TÚU, s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem.

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

Evropská komise

– 7. rámcový program

SEC-GA-2009-242338 CBRN-map
/Road-mapping study of CBRNE demonstrator/
242297 TWOBIAS
/Two Stage Rapid Biological Surveillance and Alarm System for Aiborne Threats/
261728 PRACTICE
/Preparedness and Resilience against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment/
285034 IF REACT
/Improved First Responder Ensembles Against CBRN Terrorism/
MF Holandska REACT
Evropská komise – CHAFEA /Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency/ 2010 21 02 QUANDHIP
/Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens/
677066-EMERGE-HP-JA-2014 EMERGE
/Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level/
Evropská komise – EDA /European Defence Agency/ A-1152-RT-GP RACED
/Risk Assessment for CB Exposure after  Decontamination/