SÚJCHBO, v.v.i.

Další činnost

Další činnost

Další činností jsou činnosti prováděné na  základě požadavků zřizovatele, dalších státních orgánů, organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků vycházející z odborného zaměření SÚJCHBO, v. v. i. s cílem poskytnout těmto subjektům odborné podklady pro jejich rozhodovací činnost, odbornou pomoc při plnění jejich úkolů, včetně poskytnutí vzdělávací a výcvikové činnosti.

Výše uvedené činnosti SÚJCHBO, v. v. i. přednostně zabezpečuje pro zřizovatele, ve vztahu k požadavkům zákonů
•    č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon),
•    č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, a
•    č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní.
Příklady některých z těchto činností,  které SÚJCHBO, v. v. i. provádí nebo na nich s dalšími orgány nebo organizacemi participuje:

Podpora dozorové činnosti SÚJB

SÚJCHBO, v. v. i. zabezpečuje podporu dozoru prováděného inspektory SÚJB v radiační ochraně na pracovištích s výskytem přírodních radioaktivních látek v ČR. Jedná se zejména o stávající nebo bývalá pracoviště zabývající se těžbou a úpravou radioaktivních surovin, ale i o ostatní doly, ražby tunelů, štol a obdobné práce prováděné hornickým způsobem.
Činnost zabezpečují zaměstnanci Samostatného oddělení podpory dozoru pracující na Kamenné a na dislokovaném pracovišti v Dolní Rožínce.
Podstatná část jejich činnosti spočívá v provádění terénních měření přírodní radioaktivity a to jak na pracovištích, tak při sledování vlivu těchto pracovišť na životní prostředí. K analýzám v laboratořích jsou odebírány vzorky vzdušniny a spalin z pracovišť a vzorky vod, sedimentů a ovzduší ze životního prostředí.
Pracovníci tohoto oddělení se rovněž podílejí na obsluze měřícího místa kontroly ovzduší na Kamenné a participují na práci mobilních skupin začleněných do Radiační monitorovací sítě ČR.

Radonový program České republiky

Radonový program České republiky schválila vláda ČR ve svém Usnesení č. 538 z 31. května 1999. Program byl přijat k řešení ozáření obyvatelstva radonem a jeho produkty přeměny, jejichž průměrná koncentrace v bytovém fondu je v ČR jednou z nejvyšších v Evropě (140 Bq.m-3).
Jedná se o program stanovující:

  1. Vyhledávání objektů (budov) s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním prostředí
  2. Preventivní protiradonová opatření
  3. Protiradonová ozdravná opatření v objektech a při úpravě vod
  4. Informování veřejnosti
  5. Vývojovou a výzkumnou činnost

Spoluúčast SÚJCHBO, v. v. i. na realizaci Radonového programu spočívá ve zhotovování měřících systémů (detektorů) a jejich následném vyhodnocování. Jedná se o integrální stopové detektory s dobou expozice od 2 měsíců do 1 roku.
SÚJCHBO, v. v. i. nabízí tuto službu (měření radonu a jeho produktů přeměny pomocí stopových dozimetrů, vč.  jejich následného vyhodnocení)  rovněž právnickým i fyzickým osobám, které mají zájem zjistit koncentrace radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřních prostorách svých objektů – viz nabídka služeb a expertiz.

Identifikace obsahu neznámých podezřelých látek, předmětů a zásilek nalezených na území ČR

Po událostech 11. září 2001 a následném rozesílání tzv. „antraxových zásilek“ v USA vyvstala i v České republice potřeba pracoviště, které by bylo schopno provést rychlou identifikaci obsahu nálezů různých podezřelých látek, předmětů, zásilek a pod., zejména z hlediska přítomnosti radioaktivních látek, vysoce nebezpečných chemických látek a vysoce rizikových biologických látek.

Nejčastěji je tato služba využívána složkami IZS při nálezech předmětů podezřelých z obsahu takových látek na významných a z hlediska výskytu velkého množství lidí exponovaných místech nebo při zaslání podezřelých zásilek různým význačným osobnostem, orgánům a institucím.

  • SÚJCHBO, v. v. i. poskytuje tuto službu nejen ve svých stacionárních laboratořích, ale je schopen provést identifikaci i na místě nálezu, s pomocí příslušným způsobem vybavených mobilních laboratoří. Např. bylo této služby využíváno při nálezech nelegálních skladů chemikálií a pod.

Na centrálním pracovišti v Kamenné je k dispozici i heliport pro možnost leteckého transportu zásilek do Ústavu, event. pro dopravu expertů, vč. příslušného přístrojového vybavení, na místo mimořádné události.

Spoluúčast na bezpečnostním zajištění významných akcí konaných v ČR nebo při řešení mimořádných událostí

Speciálního vybavení,  erudice a zkušeností zaměstnanců je využíváno  i při spoluúčasti SÚJCHBO, v. v. i. na bezpečnostním zajištění významných akcí konaných v ČR, příp. jsou využívány i při řešení mimořádných událostí na území ČR.  Jednalo se např. o důležité mezinárodní akce konané v ČR, návštěvy významných osobností, zasedání konaná v souvislosti s předsednictvím ČR v EU a další.

Zapojení do Integrovaného záchranného systému ČR

SÚJCHBO, v. v. i. je začleněn do ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání, uzavřené mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a SÚJCHBO, v.v.i.
Poskytnutí pomoci odborných pracovníků SÚJCHBO, v. v. i., dle této „Dohody“  je v rozsahu od podání  informací až po účast na záchranných operacích, vč. mezinárodních akcí.

Spolupráce s OPCW

Česká republika poskytuje, na základě mezinárodních dohod, pomoc celosvětově působící Organizaci pro zákaz chemických zbraní (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) se sídlem v holandském Haagu. SÚJCHBO, v. v. i. na vyžádání OPCW na této pomoci participuje jak formou využití analytických mobilních laboratoří Ústavu pro potřeby OPCW, tak i formou kurzů a výcviku pro účastníky z členských zemí této organizace.