SÚJCHBO, v.v.i.

Odbor jaderné ochrany

Odbor jaderné ochrany

Odbor zabezpečuje zejména:

  • výzkum, experimentální vývoj a inovace v oboru ochrany před účinky ionizujícího záření,
  • provádění osobní dozimetrie pro pracovníky pracující na pracovištích s výskytem přírodních radioaktivních látek,
  • monitorování pracoviště nebo jeho okolí pro provozovatele pracovišť III. a IV. kategorie s přírodními zdroji ionizujícího záření,
  • laboratorní stanovení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, vodách a dalších vzorcích z životního a pracovního prostředí,
  • gamaspektrometrická stanovení obsahu radionuklidů,
  • kalibraci a ověřování přístrojů měřících objemovou aktivitu radonu nebo ekvivalentní objemovou aktivitu radonu, včetně provozu radon-aerosolové komory,
  • terénní měření objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu (stanovení radonového indexu pozemku, stanovení koncentrace radonu ve vnitřní atmosféře staveb, včetně specializovaných měření),
  • přípravu, chemické zpracování a vyhodnocování stopových detektorů radonu v rámci „Radonového programu České republiky
  • realizaci kurzů pro získání zvláštní odborné způsobilosti pracovníků s přírodními radionuklidy, příp. dalších vzdělávacích a školících akcí ve svém oboru,
  • plnění úkolů vyplývajících ze začlenění SÚJCHBO, v.v.i. do ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Odbor je členěn na:

Laboratoř pro měření radonu
Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity
Kalibrační laboratoř AMS pro měřidla OAR a EOAR