SÚJCHBO, v.v.i.

Odbor chemické ochrany

Odbor chemické ochrany

Odbor zabezpečuje zejména tyto úkoly:

 • provádí výzkum, experimentální vývoj a inovace v oboru vysoce nebezpečných a nebezpečných chemických látek dle zákona č. 208/2008 Sb.,
 • zabezpečuje podporu dozoru prováděného inspektory Odboru pro kontrolu nešíření ZHN SÚJB v oblasti chemických látek, spolupracuje s tímto odborem na území ČR i mimo ně (viz článek X Mezinárodní úmluvy o zákazu chemických zbraní) a podílí se na mezinárodní spolupráci v rámci své působnosti,
 • zjišťuje přítomnost, druh, koncentrace a množství chemických látek ohrožujících lidský organismus v pracovním a životním prostředí,
 • vypracovává expertizy, zprávy a odborné podklady v rámci své působnosti,
 • hodnotí kvalitu protichemických a jiných speciálních ochranných prostředků a objektů a vydává posudky o jejich kvalitě,
 • podílí se na vývoji prostředků ochrany osob,
 • spolupracuje při vytváření databáze nových nebezpečných látek pro potřeby ČR i OPCW,
 • zabezpečuje provoz toxikologické komory a velkoobjemového zkušebnictví,
 • vypracovává metody testování vlastností ochranných prostředků dostupných pro obyvatelstvo,
 • vypracovává a rozšiřuje metodiky testování v oblasti ochrany a prevence před extrémně toxickými látkami,
 • podílí se na plnění úkolů vyplývajících pro Ústav ze začlenění do ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR
 • zabezpečuje provoz mobilních laboratoří Ústavu,
 • zajišťuje vzdělávací a školicí činnost ve svém oboru.

 
Odbor je členěn na:

Laboratoř toxických látek

Zaměření Laboratoře toxických látek je následující:

 • výzkum a vývoj v oblasti ochrany člověka před působením vysoce toxických chemických látek;
 • testování a posuzování účinnosti individuálních a kolektivních prostředků ochrany člověka před působením vysoce toxických chemických látek, testování materiálů pro jejich výrobu;
 • podpora činnosti základních složek IZS při on-site měřeních a analýzách (mobilní analytické laboratoře); zajišťování, identifikaci a detoxikaci neznámých, potenciálně nebezpečných nálezů, včetně vypracování expertizních stanovisek; spolupráce při bezpečnostním zajišťování  významných akcí;
 • technická a analytická podpora Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při inspekční činnosti zaměřené na dodržování zákona č. 19/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 208/2008 Sb.;
 • lektorská činnost, provádění výuky a praktických výcviků pro základní složky IZS a ostatní státní složky,
 • zapojení do spolupráce s OPCW na základě článku X. Konvence o zákazu chemických zbraní, zabezpečování tréninkových kurzů pro potřeby OPCW.

Pro uvedené činnosti je LTL vybavena stacionárními laboratořemi a mobilní analytickou laboratoří, součástí  pracoviště je také speciální laboratoř pro provádění rizikových prací s chemickými látkami (toxikologická komora). Pracoviště LTL disponuje i zařízením umožňujícím bezpečnou manipulaci s tlakovými lahvemi s neznámým obsahem, vč. analýzy tohoto obsahu  a možnosti jeho následného zneškodnění nebo snížení jeho toxicity.

Laboratoř chemického monitorování a ochrany

text