SÚJCHBO, v.v.i.

Samostatné oddělení podpory dozoru

Samostatné oddělení podpory dozoru

Hlavní činnost pracoviště je zaměřena na zabezpečení podpory dozoru prováděného inspektory Regionálního centra SÚJB Kamenná na stávajících pracovištích s výskytem přírodních radioaktivních látek na území České republiky. Oddělení má dvě pracoviště a to v areálu SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné a v Dolní Rožínce.

Pracovníci v rámci této činnosti zabezpečují:

  • měření povrchové kontaminace radioaktivními látkami emitujícími částice alfa,
  • kontinuální měření objemové aktivity radonu,
  • stanovení objemové aktivity směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady,
  • stanovení koncentrace latentní energie produktů přeměny radonu,
  • měření fotonového dávkového ekvivalentu, dávkového příkonu zevního gama záření,
  • měření ekvivalentní objemové aktivity radonu,
  • odběry vzorků z pracovního i životního prostředí, které jsou dále zpracovávány a analyzovány v laboratořích SÚJCHBO, v.v.i.

Významný podíl činnosti oddělení tvoří také monitorování vlivu starých zátěží po těžbě a úpravě uranové rudy v ČR na životní prostředí. Na monitorovacích místech je pravidelně sledováno ovlivnění ovzduší a vodotečí.