SÚJCHBO, v.v.i.

Přírodní radioaktivita a metrologie radonu

Přírodní radioaktivita a metrologie radonu

Metrologie radonu

Autorizované metrologické středisko SÚJCHBO, v. v. i. pro měřidla objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity ve vzduchu provádí kalibrace měřících přístrojů, jejich ověřování a testování prototypů nově vyvíjených měřidel. Středisko je autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a prováděná činnost je akreditována Českým institutem pro akreditaci.

V oboru metrologie nabízíme tyto služby:

  • Kalibrace a ověřování měřidel objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu (ve vzduchu)
  • Testování nově vyvíjených měřidel těchto veličin
Přírodní radioaktivita

SÚJCHBO, v. v. i. provádí terénní měření i laboratorní stanovení přírodních radioaktivních látek. K provádění této činnosti má, v souladu s platnou legislativou, příslušná povolení (rozhodnutí) Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Většina užívaných metodik je akreditována ČIA, o.p.s. a je prováděna pracovníky se zvláštní odbornou způsobilostí pro poskytování těchto služeb dle atomového zákona a vyhlášky 146/97 Sb.v platném znění.

  • Přírodní radionuklidy

Přírodní radionuklidy ve vodě
Přírodní radionuklidy ve stavebních materiálech
Přírodní radionuklidy v ostatních materiálech

  • Radon a jeho produkty přeměny

Stanovení radonového indexu pozemku
Měření radonu pro vydání stavebního povolení (např. při rekonstrukci objektu) a kolaudační řízení
Stanovení průměrné roční objemové aktivity radonu pomocí systému RAMARN

  • Služby osobní dozimetrie
  • Monitorování pracovišť a jejich vlivu na životní prostředí