SÚJCHBO, v.v.i.

V oblasti CBRN látek

V oblasti CBRN látek

Biologické (bakteriologické) látky a toxiny
 • výzkum a vývoj v oblasti detekce a identifikace vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů (VRA a RA)
 • detekce a identifikace vysoce patogenních biologických agens pomocí PCR    metod
 • kultivační průkaz bakterií s jejich identifikaci pomocí MALDI-TOF
 • aerobní i anaerobní kultivace vysoce patogenních bakterií
 • kultivace vysoce patogenních virů
 • čistění a koncentrace virů na ultracentrifuze
 • testování účinnosti dezinfekčních a dekontaminačních prostředků, postupů a zařízení pro odstranění VRA a RA z modelových povrchů různých materiálů, techniky a prostor 
Toxické chemické látky
 • výzkum a vývoj v oblasti detekce, identifikace a kvantifikace toxických chemických látek, včetně bojových chemických látek (BCHL)
 • výzkum a vývoj v oblasti ochrany člověka, materiálů a prostředí  před působením toxických chemických látek, včetně BCHL
 • stanovení účinnosti ochranných vlastností systémů individuálních a kolektivních prostředků ochrany člověka před působením toxických chemických látek a BCHL pomocí jejich náhrad
 • testování ochranných vlastností bariérových i prodyšných materiálů určených pro výrobu protichemických ochranných prostředků
 • testování ochranných vlastností jednotlivých částí osobních ochranných prostředků jako jsou ochranné masky, kukly, autonomní dýchací přístroje pomocí BCHL nebo dalších toxických chemických látek, měření sorpční kapacity ochranných filtrů
 • testování účinnosti dekontaminačních postupů, prostředků a zařízení pro snížení nebezpečnosti BCHL
 • analýza neznámého obsahu tlakových lahví při využití unikátních postupů pro bezpečný odběr vzorků, snížení toxicity náplně těchto lahví (roztoky chemických činidel, sorpce na chemických filtrech, spalování)
Radioaktivní látky
 • výzkum chování radioaktivních aerosolů v prostředí radon-aerosolové komory (generování  radioaktivního aerosolu ve velikostním rozmezí od 30 nm do 10 µm).   Hlavními nosiči radioaktivity jsou zejména krátkodobé radionuklidy  140La, 24Na, 99mTc a krátkodobé přeměnové produkty radonu
 • výzkum chování přírodních radionuklidů v přirozeném prostředí – atmosféra, voda, půda – s hlavním zaměřením na přeměnové produkty radonu
 • služby Autorizovaného metrologického střediska pro měření objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu – středisko představuje národní autoritu; autorizováno je Úřadem pro technickou   normalizaci, metrologii a státní  zkušebnictví
 • měření v terénu (vč. stanovení radonového indexu pozemků) a laboratorní analýzy vzorků na stanovení obsahu přírodních radionuklidů v různých materiálech
 • zhotovení a dodání měřidel RAMARN na stanovení ekvivalentní objemové aktivity radonu ve vnitřním prostředí (domy,  pracoviště)
 • testování osobních ochranných prostředků (testy ochranných vlastností respirátorů, ochranných masek a prostředků osobní ochrany proti kontaminaci radioaktivními látkami a ochrany proti účinkům pronikavého ionizujícího záření (jako zdroje pronikavého ionizujícího záření jsou užívány 60Co, 241Am, 137Cs, 152Eu)
 • dekontaminace povrchů kontaminovaných radioaktivní látkou (testování možnosti kontaminace a dekontaminace různých typu povrchů
Velkoobjemové zkušebnictví
 • testování kolektivních ochranných prostředků a systémů nebo velkoobjemových dekontaminačních CBRN prostředků a zařízení v téměř reálných podmínkách modulárních laboratoří o variabilním objemu 60 až   120 m3 nebo   ve velkoobjemové hale o objemu 4500 m3
 • výzkumné experimenty zaměřené na kontrolovanou kontaminaci velkoobjemových prostor pro vybrané CBRN látky, sledování distribučních křivek a stability pro B a RN aerosoly, studium možností nových přístupů v procesu dekontaminace velkoobjemových prostor